Nechcete studovat všechny dotační možnosti? Přijďte na seminář zdarma. Vše podstatné v jednom dopoledni.

Chci přijít

Dotace na ekologii a energetiku

Chcete snížit výdaje za energie ve svém podniku, myslíte "zeleně", záleží vám na životním prostředí? Využít můžete celou řadu programů.

Potřebujete získat podporu v oblasti energetiky či ekologie? Dotaci můžete získat   například  na snižování zatížení životního prostředí, na podporu obnovitelných zdrojů energie i na úspory v bytových domech.

Čerpat můžete v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, z Operačního programu Životní prostředí nebo z Integrovaného operačního programu (IROP). 

Podporované oblasti

Rekonstrukce starých objektů

Realizace úsporných opatření

Dotace na nové stroje a vybavení

Podporované oblasti
 • Rekonstrukce starých objektů
 • Realizace úsporných opatření
 • Dotace na nové stroje a vybavení

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Hlavním cílem programu je snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Program se skládá z několika oblastí neboli prioritních os. Jedná se o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, o oblast odpadů a materiálových toků, o ekologickou zátěž a rizika, o ochranu a péči přírody a krajiny i o energetické úspory.

Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu je podpora využívání alternativních zdrojů energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v ČR. Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program podporuje projekty zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek z biomasy nebo např. vyvedení tepla či bioplynu z bioplynových stanic apod.

Úspory energie

Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dotaci mohou získat podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity. Podporovány jsou např. výměny rozvodů tepla a elektřiny, výměna tepelného zdroje, osvětlení, energeticky efektivních výrobních technologií aj.

Nízkouhlíkové technologie

Program, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), cílí na větší rozšíření nízkouhlíkových technologií při nakládání s energií (např. elektromobilita) a usiluje o zvýšení využívání druhotných surovin.

Úspory energie v SZT (v soustavách zásobování teplem)

Cílem programu, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), je podpora zavádění nových i rekonstrukce stávajících tepelných rozvodů a zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

Smart grids I (distribuční sítě)

Program Smart grids I. (distribuční sítě) je realizován v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Typickým projektem je např. nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě vysokého napětí.

Smart Grids II (přenosová síť)

Cílem programu, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny prostřednictvím přenosových sítí konečným zákazníkům.

Integrovaný regionální operační program
(Úspory v bytových domech)

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat, a tím zvýšit jejich efektivnost (např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie).


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

Podporu získáte u těchto programů

 • otevřený do 16. 3. 2020

  Nemovitosti

  Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji.

 • otevřený do 31. 3. 2020

  Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • otevřený do 30. 4. 2020

  Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • otevřený do 1. 9. 2020

  Zvýšení podílu využití odpadů

  Získejte dotaci na nákup zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem či na vybudování sběrného dvora.

 • připravuje se začátek 1. 10. 2019

  Nízkouhlíkové technologie

  Získejte až 75% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin.

 • připravuje se začátek 1. 4. 2020

  Prevence vzniku odpadů

  Dotace jsou určeny všem zodpovědným podnikům, které šetří životní prostředí produkcí nižšího množství odpadů.